Regulamin realizacji szkoleń otwartych stacjonarnych i on-line.

Wysyłając formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte potwierdzasz zapoznanie się z poniższymi zasadami.

§1 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach otwartych stacjonarnych i on line organizowanych przez BeSmarter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ulicy Rubież 46 bud. C3/33, 61-612 Poznań, REGON: 521012356, NIP: 7812030957, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000947770
  zwaną dalej Organizatorem.
 • Dowolne organizowane przez Organizatora szkolenie otwarte stacjonarne lub on-line nazywane będzie dalej szkoleniem.
 • Uczestnikiem nazywana będzie dalej osoba fizyczna, pełnoletnia biorąca udział w szkoleniu.
 • Kupującym nazywana będzie dalej osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokona Rejestracji Uczestnika.
 • Rejestracją nazywany będzie proces zgłaszania Uczestnika na Szkolenie.

§2 Szkolenia otwarte stacjonarne i on-line

 1. Organizator realizuje szkolenia otwarte stacjonarne i on-line zwane dalej Szkoleniami w zakresie i terminach szczegółowo określonych na stronie internetowej z opisem Szkolenia i Formularzem Zgłoszeniowym.
 2. Szkolenia stacjonarne prowadzone są w miejscu wskazanym i opisanym przez Organizatora na stronie internetowej szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia.
 4. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu i zakwaterowania Uczestnika w miejscu prowadzenia szkolenia.
 5. Szkolenie on-line odbywa się̨ za pomocą̨ udostępnionego przez Organizatora linku do spotkania on-line w aplikacji Microsoft Teams lub w aplikacji ZOOM wykorzystując połączenie internetowe. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie, we własnym zakresie, dostępu do urządzenia z dostępem do mikrofonu i kamery, przy użyciu którego możliwe jest uczestnictwo w spotkaniu w w.w. aplikacji, jak również zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie dostępu do sieci Internet.
 6. Organizator udostępni Uczestnikom link do Szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia.

§3 Udział w Szkoleniu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest Rejestracja Uczestnika na szkoleniu, która polega na:
  • wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej z opisem, terminami i ceną szkolenia oraz jego przesłaniu do Organizatora.
  • przesłaniu przez Organizatora w wiadomości email faktury proforma zawierającej dane niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Szkoleniu.
  • opłacenie przez Kupującego faktury proforma.
  • przesłaniu przez Organizatora w wiadomości email faktury VAT.
 2. W przypadku przekroczenia limitu miejsc we wskazanym terminie Kupujący otrzyma bezzwłocznie zwrot środków lub w porozumieniu z Organizatorem ustalony zostanie inny termin udziału Uczestnika w Szkoleniu.
 3. Poprzez wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktury VAT i faktury proforma na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 4. Cena szkolenia obejmuje:
  • W przypadku szkolenia stacjonarnego: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, a także koszty cateringu (przerwy kawowe i obiad)
  • W przypadku szkolenia on-line: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej (dokument pdf)

§4 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od przesłania Formularza Zgłoszeniowego bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z udziału Uczestnika w Szkoleniu w terminie przekraczającym 14 dni od przesłania Formularza Zgłoszeniowego Organizatorowi należy się zapłata za udział Uczestnika w Szkoleniu w pełnej wysokości.

§5 Obowiązki Kupującego i Uczestnika

 1. Kupujący i Uczestnik zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania

§6 Zmiany terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku zmiany terminu Szkolenia i związanej z tym rezygnacji Kupującego z udziału Uczestnika w Szkoleniu, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu całości zapłaconej za Szkolenie ceny.
 3. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Kupującego Oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu ze względu na zmianę terminu.
 4. Kupujący ma prawo do złożenia Oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu ze względu na zmianę terminu w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania przez Organizatora informacji o zmianie terminu.
 5. Informacja o zmianie terminu przekazana zostanie za pośrednictwem adresu email wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przesłanych za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest BeSmarter Sp. z o.o.
 2. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.